Cyfarfod y tîm

Eleanor Davies

Cymhwysodd Eleanor yn Optometrydd yn 2001 yn dilyn tair blynedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, a blwyddyn mewn practis yn ei thref enedigol, Lincoln, lle bu’n gweithio yn Dixon’s Opticians. Yno y cafodd ei phâr sbectols cyntaf pan oedd hi’n ddeg oed. Ar ôl ychydig flynyddoedd yn gweithio mewn practis ar y stryd fawr, penderfynydd Eleanor herio’i hunan ymhellach drwy symud i waith optometreg yn Ysbyty Lygaid Bryste lle treuliodd nifer o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd Eleanor ei diddordeb mewn gofal llygaid plant, gwasanaethau golwg gwan, a darparu lensys cyffwrdd ar gyfer unigolion gyda phroblemau llygaid mwy dyrys. Fodd bynnag, gan iddi briodi Gog (person o Ogledd Cymru) symudodd Eleanor i’r Bala gyda’i gŵr Rhys yn 2007, a dechrau gweithio yn Partridge Opticians. Ers iddi gymryd y cwmni drosodd yn 2010, mae Eleanor wedi ymdrechu i gynnal y safon uchel o wasanaeth oedd yn cael ei gynnig gan y busnes, gan hefyd fagu tri o blant tra’n hyfforddi a chymryd rhan mewn cystadlaethau triathlon.


Malcolm Wilson

Bu Malcolm yn cynnig ei wasanaeth inni fel optometrydd llanw ers llawer blwyddyn bellach. Mae’n optometrydd profiadol iawn, ond yn ei amser hamdden, does dim yn well ganddo na chael cyfle i ddianc i rywle ar ei feic.


Helen Roberts

Bu Helen yn gweithio o fewn y practis cyhyd ag y bu’r cwmni ar agor yn Nolgellau. Gan fod Helen wedi’i magu yn yr ardal, ac wedi byw yma ar hyd ei hoes, mae hi’n llawn gwybodaeth am faterion lleol. Heblaw am hynny, mae Helen hefyd yn eithriadol o wych am ddewis ffrâm sbectol sy’n cydweddu â’r wyneb, ac mae ganddi flynyddoedd lawer o brofiad sy’n sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaeth gorau i gyfarfod â’ch anghenion.


Gwen Jones

Er mai anaml mae Gwen i’w gweld yn y siop, mae hi’n rhan bwysig iawn o’r tîm gan mai hi ydy’n technegydd gwydro galluog sy’n llunio’n sbectols yn ein labordy ar yr un safle. Golyga hyn ein bod ar rai adegau yn gallu bod yr un mor gyflym â rhai o’r siopau mawr, gan baratoi sbectol golwg unigol o fewn awr. Bu Gwen hefyd yn rhan hanfodol o’r tîm ers blynyddoedd lawer, ac fe gafodd ei magu yn y dref.


Clare Allan

Daeth Clare i ymuno â ni yn 2011 gan ddod yn rhan werthfawr o’r tîm mewn dim o dro. Daw Clare yn wreiddiol o’r gogledd ddwyrain, ac fe ddaw â hiwmor yr ardal honno, a thipyn o siarad plaen, i’r practis. Bu Clare yn byw ym Meirionnydd bellach ers 2001, ac mae hi’n dysgu Cymraeg. Mae hi hefyd yn un o gefnogwyr mwyaf brwd tîm pêl droed tref y Bala.


Delyth Parker

Er mai Delyth yw aelod diweddaraf y tîm yma, nid yw’n brin o brofiad gan iddi dreulio llawer blwyddyn fel cynorthwyydd optegol yn Rayners. Ganwyd Delyth yn Nolgellau, ac mae hithau’n aelod staff sydd â gwybodaeth leol eang, sy’n hynod ddefnyddiol i’r cwmni.


Holly Thomas

Gweithio’n rhan amser yma yn ôl yr angen mae Holly. Fel arfer ar adegau felly, gweithio ar y ddesg ffrynt fydd hi, lle mae ei pharodrwydd i sgwrsio gyda phobl o bob math yn gaffaeliad mawr.