Archwiliad Llygaid

Gan ein bod i gyd yn dibynnu ar ein golwg ymhob agwedd o fywyd bob dydd, mae’n hanfodol fod ein llygaid yn cael eu harchwilio er mwyn monitro eu hiechyd a sicrhau fod gan bawb y golwg gorau posib.

Ymdrechwn i ddarparu’r archwiliadau llygaid mwyaf trylwyr, gan ddefnyddio’r dechnoleg a’r offer diweddaraf, fel bod y cwsmer yn gallu bod â hyder yn ein darganfyddiadau, a’r hyn a gynigiwn fel triniaeth.

Beth i’w ddisgwyl

Fel arfer, mae archwiliad yma yn cymryd tua 40 munud, a byddwn yn rhoi gwybod ichi os byddwch angen profion penodol, a faint o amser i ganiatáu ar eu cyfer.

Mae gennym drefn arferol y byddwn yn ei dilyn gyda phob claf, ond gan ein bod yn awyddus i drin pob claf fel unigolyn, bydd yr optometrydd yn teilwrio’r archwiliad yn ôl yr angen. Bydd hyn yn gwarantu y cewch archwiliad trylwyr a llyfn, fel eich bod yn teimlo’n ddibryder.

Yn ogystal â gwneud pob prawf sy’n ofynnol i asesu ansawdd eich golwg a phenderfynu a oes angen ei gywiro (e.e. sbectol neu lensys cyffwrdd), byddwn hefyd yn chwilio am unrhyw arwydd o gyflyrau fel Glawcoma, Cataractau, Dirywiad y Maciwla a chyflyrau eraill.

Ymysg yr offer sydd gennym yma, mae camera digidol ar gyfer y retina sy’n caniatáu inni gymryd lluniau tu mewn i’r llygad fel bod modd gweld unrhyw beth annormal, ei gofnodi, a chymharu’r lluniau gyda rhai diweddarach. Drwy gyfuno hyn gyda thechnegau archwilio modern, gallwn sicrhau ein bod yn gwneud popeth posib i rwystro dirywiad yn eich golwg a hybu iechyd eich llygaid. Profion eraill a wnawn ydy asesiad deulygad (pa mor dda mae’r ddwy lygad yn cydweithio), dadansoddi’r gweld ymylol a mesur pwysedd mewnol y llygad.

Bydd yr optometrydd yn egluro canlyniadau’r profion bob amser, ac fe gewch ddigon o gyfle i holi am unrhyw beth sy’n aneglur. Bydd yr argymhellion a wneir ar derfyn yr archwiliad yn cymryd i ystyriaeth ffactorau fel amodau eich gweithle, eich ffordd o fyw ac unrhyw weithgaredd amser hamdden, er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch anghenion gweledol yn y ffordd orau posib.

Pa mor aml ddylech chi gael archwilio’ch llygaid?

Cynghorwn fod pawb yn cael archwiliad rheolaidd, gan gynnwys plant, hyd yn oed pan nad ydych yn cael unrhyw anhawster. Mae’r canllawiau cenedlaethol yn argymell
archwiliadau yn ôl y cyfnodau yn y tabl sy’n dilyn:

Canllawiau cenedlaethol ar gyfer profion llygaid

  • 15 oed neu iau
Bob blwyddyn
  • Rhwng 16 a 69 oed
Bob 2 flynedd
  • 70 oed a hŷn
Bob blwyddyn
  • Cleifion Diabetes a Glawcoma
Bob blwyddyn
  • 40 oed neu hŷn gyda pherthynas agos sy’n dioddef o Glawcoma
Bob blwyddyn

Canllawiau cyffredinol ydy’r rhain, ac os oes angen clinigol, efallai yr argymhellir cael archwiliad yn amlach. Bydd eich optometrydd yn eich cynghori.

Mae gan lawer o bobl hawl cael archwiliad llygaid rhad ac am ddim dan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol; mae hyn yn cynnwys pawb dros 60 oed, a phawb sy’n 16 oed neu iau.

Rhowch wybod inni os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chael archwilio’ch llygaid neu rywbeth cysylltiedig. Byddwn yn falch o’ch helpu.