Gofalu am lygaid plant

Mae gallu gweld yn dda yn rhan hanfodol o ddatblygiad plant, ac mae cael archwiliadau cyson yn allweddol i fod â golwg da.

Yn ôl ymchwil a wnaed, mae un ymhob pump o blant ysgol â phroblem gyda’u golwg sydd heb ei chanfod. Gan fod 80% o waith dysgu plentyn yn weledol, mae nifer dda o blant yn methu cyrraedd eu potensial na mwynhau gweithgareddau arferol plentyndod i’r graddau y gallent wneud hynny.

Mae’n bosib i blentyn fethu sylweddoli fod ei olwg yn wan - gan gymryd yn ganiataol fod eu golwg nhw yn normal. O’r herwydd, mae’n bwysig fod pob plentyn dan 16 oed yn cael archwiliad llygaid cyson - o leiaf unwaith y flwyddyn.

Dyma rai arwyddion i gymryd sylw ohonynt:

  • Fod un llygad yn troi tuag i mewn, neu allan, i fyny neu i lawr
  • Fod plentyn yn cwyno fod ganddo gur pen yn aml
  • Fod plentyn yn rhwbio’i lygaid neu’n ‘smicio’r llygaid yn aml
  • Fod plentyn yn crychu’i lygaid wrth ddarllen neu wylio teledu
  • Fod plentyn yn osgoi darllen, ysgrifennu neu dynnu llun
  • Fod plentyn yn cael trafferth dal pêl sy’n cael ei thaflu ato
  • Fod plentyn yn methu gwneud y cynnydd disgwyliedig yn yr ysgol
  • Fod plentyn yn cael problemau ymddygiad neu ddiffyg canolbwyntio yn yr ysgol

Dylai plentyn gael ei archwiliad llygaid cyntaf erbyn iddo ddod yn bedair oed, neu ynghynt os oes unrhyw amheuaeth fod problem. Gorau po gyntaf i broblem gael sylw, gan fod triniaeth gynnar yn fwy effeithiol.

Does dim gwahaniaeth os ydy’r plentyn yn rhy ifanc i siarad neu ddarllen llythrennau oddi ar y siart, gan ein bod yn defnyddio ystod o dechnegau ac offer modern i ganfod problemau golwg mewn pobl o bob oedran.

Un eitem o offer sydd gennym ydy siart brawf gyfrifiadurol sy’n caniatáu inni ddefnyddio lluniau, rhifau, a siapiau yn ogystal â llythrennau i asesu golwg plentyn.

Mae Eleanor Davies Optometrydd Cyf  yn cynnig profion dan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol am ddim i bob plentyn dan 16 oed, ac i bobl ifanc dan 19 os ydyn nhw mewn addysg llawn amser. Os ydy’r plentyn angen gwisgo sbectol, bydd y Gwasanaeth Iechyd yn cyfrannu at y gost.

Yma yn Eleanor Davies Optometrydd Cyf, mae gennym stoc eang o wahanol fathau o sbectols sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer wynebau plant. Mae gan lawer bont feddal ar gyfer y trwyn a cholynnau hyblyg i wrthsefyll unrhyw draul. Cofiwch felly, fod cael archwiliad llygaid rheolaidd yn gallu bod yn bwysig iawn fel rhan o ofal iechyd eich plentyn, a’i ddatblygiad personol. Peidiwch ag oedi dod i gysylltiad ag Eleanor Davies Optometrydd Cyf er mwyn trefnu apwyntiad cyn gynted â phosib.