OCT

Beth ydy OCT?

Math o sgan fanwl gywir ar gyfer pobl o bob oed ydy Ocular Coherence Tomography . Mae’n debyg i brawf uwchsain, ond fod OCT yn defnyddio golau yn hytrach na thonnau sain i ddadansoddi’r gwahanol haenau sy’n bresennol yng nghefn y llygad. Mae’r uned OCT Cirrus benodol hon yn tynnu ffotograffau digidol tri dimensiwn o arwynebedd y llygad ar yr un pryd, a gellir eu cymharu i ganfod unrhyw broblemau. Prif fantais defnyddio’r peiriant arloesol hwn ydy fod modd i’r optometrydd weld cefn y llygad, ac ar yr un pryd, weld delwedd tri dimensiwn dan arwyneb arferol y retina. Ni fu erioed o’r blaen mor hawdd canfod union natur a lleoliad cyflwr penodol. Gall yr optometrydd weld y delweddau ar sgrin gyfrifiadurol a manylu ar broblemau penodol drwy bilio’r haenau’n ôl yn ddigidol nes cael diffiniad o’r hyn a ganfuwyd ac sydd angen eu harchwilio ymhellach.

Drwy ddefnyddio’r peiriant hwn, gallwn fod yn fwy hyderus wrth wneud diagnosis, rheoli’r cyflwr a chyfeirio person at arbenigwr er mwyn iddo gael triniaeth bellach petai angen. Wrth ymdrechu i gynnig y gofal llygaid gorau posib, gall Eleanor Davies Optometrydd Cyf. ddarparu’r offer dadansoddol hwn wrth ichi gael eich archwiliad, os dewiswch hynny. Efallai y bydd cost ychwanegol am y prawf arbennig hwn, ond mae’r manteision yn amlwg. Gall y meddalwedd hwn ganfod hyd yn oed y newidiadau mwyaf cynnil yng nghyflwr y retina, a gwneud hynny yn ystod pob prawf a gewch. Canlyniad hyn ydy cofnod amhrisiadwy a chyson o iechyd a chyflwr eich llygaid. Gofalwch holi am sgan OCT pan fyddwch yn gwneud eich apwyntiad nesaf. Mae gallu gweld dan yr wyneb yn hanfodol i iechyd eich llygaid.

Gall sgrinio 3D OCT wneud diagnosis o gyflyrau difrifol allai gael effaith ar eich golwg ac ar eich iechyd yn gyffredinol.

Dyma’r cefndir gwyddonol!

Drwy ddefnyddio camera Topion 3D OCT, gall eich optometrydd gymryd ffotograff digidol a sgan drawstoriadol tri dimensiwn o gefn eich llygad ar yr un pryd . Bydd hyn yn caniatáu inni wneud diagnosis o nifer o gyflyrau cyffredin. Mae’r sgan yn anymwthiol, yn ddi-boen, yn syml ac yn gyflym.

Gwell fyth, gall y meddalwedd ganfod yn awtomatig hyd yn oed y newidiadau mwyaf cynnil i’r retina ymhob prawf a wneir arnoch. Bydd hyn yn rhoi cofnod amhrisiadwy a chyson o iechyd a chyflwr eich llygaid.

Beth all sgan chwilio amdano?

Rhai o’r cyflyrau cyffredin sy’n cael eu canfod drwy sgrinio OCT cyson ydy’r canlynol:

1. Dirywiad yn y Maciwla cysylltiedig ag oed

Mae Dirywiad y Maciwla yn achosi methiant graddol yn y maciwla (rhan ganol y llygad).

Mae OCT nid yn unig yn canfod y cyflwr hwn a pha fath ydy o (mae dau fath - gwlyb a sych) ond gall hefyd fonitro’i gynnydd e.e. os ydych chi wrthi’n cael triniaeth am gyflwr o’r fath. Yn anffodus, mae’r tebygolrwydd o ddatblygu dirywiad y maciwla yn cynyddu wrth fynd yn hŷn, a dyma ydy’r achos mwyaf cyffredin am golli golwg mewn unigolion dros hanner cant oed.

2. Diabetes

Mae Retinopathi Diabetig yn un o brif achosion gwanhau’r golwg mewn oedolion. Yn y Deyrnas Gyfunol, mae mwy na dwy filiwn o bobl yn dioddef o ddiabetes neu glefyd siwgr. Mae archwiliad OCT yn gallu canfod diabetes yn gynnar, sydd yn ei dro yn gwella’r tebygolrwydd fod unrhyw driniaeth yn llwyddiannus.

3. Glawcoma

Mae Glawcoma’n gwneud difrod i’r nerf optig lle mae’n gadael y llygad. Yn ôl ystadegau diweddar, mae rhyw ffurf ar glawcoma yn cael effaith ar ddau ymhob cant o bobl dros ddeugain oed. Perygl glawcoma cronig ydy’r ffaith nad yw’n achosi poen, ac ni fyddai’ch golwg yn ymddangos fel petai’n newid, er nad ydy hynny’n wir. Byddai archwiliad OCT yn cadarnhau a ydych chi’n debyg o fod mewn peryg o’i ddatblygu, neu yn wir, pa raddfa o glawcoma sydd gennych.

4. Tyllau Maciwlaidd

Twll Maciwlaidd ydy twll bach yn y maciwla, sef y darn o’r retina sy’n gyfrifol am ein golwg cywrain, manwl, canolog. Dyma’r math o olwg a ddefnyddiwn wrth edrych ar bethau’n unionsyth, wrth ddarllen, gwnïo neu ddefnyddio cyfrifiadur. Mae yna nifer o bethau’n achosi tyllau maciwlaidd. Un ydy datgysylltiad gwydrog, pan mae’r bilen wydrog yn tynnu i ffwrdd o gefn y llygad; weithiau nid yw’n golwg gafael ac mae’n rhwygo’r retina ymhen hir a hwyr, gan adael twll. Gall golau haul llachar iawn (fel wrth syllu ar yr haul yn ystod diffyg ar yr haul) achosi i dwll maciwla ymddangos.

5. Datgysylltiad y Bilen Wydrog

Gellir gwneud diagnosis o dyniad fitreomaciwlar drwy gyfrwng OCT gan roi gwybodaeth amhrisiadwy am y berthynas rhwng y bilen wydrog ac arwynebedd retina’r llygad ar y pryd. Wrth i bobl heneiddio, mae’r hylif gwydrog sy’n llenwi cannwyll y llygad yn gallu newid. Gall fynd yn llai cadarn a symud oddi wrth gefn y llygad tuag at y canol; mewn rhai achosion, dydy’r ddwy elfen ddim yn gwahanu, a gall hyn achosi tynnu ar arwyneb y retina. Un perygl o ddatgysylltiad y Bilen Wydrog ydy nad oes poen, a bod y golwg yn ymddangos yn iawn, ond fod cefn y llygad o bosib yn cael ei ddifrodi.