Datgysylltiad y Retina

Mae yna dri math o ddatgysylltiad y retina. Y ffurf fwyaf cyffredin ydy pan fo toriad yn haen synhwyraidd y retina yn caniatáu i hylif dreiddio oddi tani. Yn y pen draw, mae hyn yn achosi i haenau'r retina wahanu. Unigolion sy'n arbennig o fyr eu golwg, neu sydd wedi cael anafiadau i’r llygad yn y gorffennol, neu sydd wedi cael llawdriniaeth i’r llygad, sydd fwyaf tueddol o ddioddef y math hwn o ddatgysylltiad. Mae hyn oherwydd bod y retina’n deneuach ac yn fwy bregus mewn pobl byr eu golwg. Mae’r ail fath mwyaf cyffredin yn digwydd o ganlyniad i dynnu cynyddol ar y retina gan feinwe creithiog neu wydrog sy'n gallu rhwygo'r retina’n rhydd yn y pen draw.

Mae'r trydydd math mwyaf cyffredin yn digwydd pan fydd pocedi bach o hylif yn ffurfio o fewn gel arbennig (y bilen wydrog) sy'n gorchuddio’r tu mewn i'r llygad fel arfer. Yn y pen draw, mae rhywfaint o'r hylif hwn yn mynd rhwng y gel a'r retina, gan wneud i’r bilen wydrog rwygo i i ffwrdd o'r retina. Yna, mae'r retina, sy'n debyg i ffilm camera, yn gallu gweld rhan allanol y gel hwn yn arnofio tu mewn i'r llygad - a hyn sy'n achosi nofion. Weithiau, pan fydd y bilen wydrog yn dod yn rhydd o’r retina, gall achosi twll neu rwyg ymddangos yn y retina. Y rheswm am hyn yw bod y bilen wydrog yn glynu’n dynn yn y retina mewn ambell le. Wrth i’r gel bilio oddi wrth y retina (dychmygwch bapur papuro yn disgyn oddi ar wal), gall y gel rwygo’r retina (fel y gallai’r papur gymryd darn o baent neu blastr oddi ar y wal).

Os oes twll neu rwyg yn ffurfio yn y retina, yna mae’n fwy tebygol o ddatblygu’n ddatgysylltiad y retina. Gall datgysylltiad retina achosi colli golwg, ac mae angen llawdriniaeth arnoch i roi'r retina yn ôl yn y lle iawn. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn cael prawf llygaid ar frys pan sylwch ar symptomau. Mae rhesymau eraill, llai cyffredin, am nofion - e.e. gwythïen yn gwaedu i'r gel yng nghefn y llygad (fel arfer mewn cleifion diabetig).