Dyslecsia ac Anawsterau Darllen

Nodweddir dyslecsia, a elwir hefyd yn alexia neu anhawster darllen datblygiadol, gan drafferthion wrth ddysgu darllen a deall iaith wahanol , er gwaethaf lefel gallu arferol neu uwch. Mae hyn yn cynnwys anhawster gydag ymwybyddiaeth seinyddol, dadgodio seinyddol, cyflymdra prosesu, codio orthograffig, cof clyw tymor byr, sgiliau iaith a dealltwriaeth geiriol.

Dyslecsia yw’r anhawster dysgu mwyaf cyffredin. Mae rhai yn gweld dyslecsia fel rhywbeth gwahanol i anawsterau darllen sy’n deillio o achosion eraill, megis diffyg (heb fod yn un niwrolegol) wrth wrando neu weld, neu gyfarwyddyd darllen gwael. Ystyrir fod tri is-deip gwybyddol o ddyslecsia (clywedol, gweledol a sylwol); er hynny, esbonnir achosion unigol o ddyslecsia’n well gan ddiffygion penodol niwroseicolegol sylfaenol
(e.e. anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd, anhwylder prosesu gweledol / straen gweledol) ac anawsterau dysgu sy’n cyd-fynd (e.e. dyscalculia a dysgraffia). Er ei fod yn cael ei ystyried yn anabledd dysgu wrth dderbyn iaith (afferol), mae dyslecsia hefyd yn effeithio ar sgiliau iaith mynegiannol (allgludol).