Nofion a fflachiadau o olau

Mae nofion yn hynod gyffredin, ar brydiau’n gysylltiedig â fflachiadau golau yn y llygad, yn enwedig pan fyddant yn ymddangos y tro cyntaf. Wrth iddynt ymddangos y tro cyntaf, un llygad sy’n cael ei heffeithio fel arfer, ond mae’n bosib iddynt gael effaith ar y ddwy lygad yr un pryd.

Mewn gwirionedd, mae’r rhain mor gyffredin, gall dwy ran o dair o'r boblogaeth fod yn dioddef ohonynt erbyn iddynt gyrraedd canol eu chwedegau! Fodd bynnag, gallant ddigwydd unrhyw bryd.

Sut bethau ydy nofion?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn disgrifio nofion fel 'smotiau' neu 'weau' neu 'linynnau' neu 'fel amoeba ' sy'n symud o gwmpas yn y llygad, ac i’w gweld amlaf wrth edrych ar arwynebedd plaen golau. Fodd bynnag, gall nofion gymryd unrhyw ffurfiau ac maent yn wahanol o un person i’r llall.

Beth sy'n achosi'r nofion?

Yr achos mwyaf cyffredin am gael nofion ydy datgysylltiad y retina. Mae cannwyll y llygad wedi'i llenwi â gel arbennig a elwir 'y bilen wydrog'. Fel rheol, mae'r gel yn llenwi cefn y llygad, ac felly mae rhan allanol y gel mewn cysylltiad â'r retina (sy'n gorchuddio tu mewn i'r llygad).

Wrth i ni fynd yn hŷn, gall pocedi bach o hylif ffurfio yn y gel. Dros gyfnod o amser, mae rhywfaint o'r hylif hwn yn treiddio rhwng y gel a'r retina, gan achosi i'r bilen wydrog rwygo i ffwrdd oddi ar y retina. Yna, mae'r retina, sy'n debyg i ffilm camera, yn gallu gweld rhan allanol y gel hwn yn arnofio y tu mewn i'r llygad - a dyma sy'n achosi’r nofion.

Weithiau, pan fydd y bilen wydrog yn dod yn rhydd o’r retina, gall achosi twll neu rwyg ymddangos yn y retina. Y rheswm am hyn yw bod y bilen wydrog yn glynu’n dynn yn y retina mewn ambell le. Wrth i’r gel ddod yn rhydd o’r retina (fel papur papuro yn disgyn oddi ar wal), gall y gel rwygo’r retina (fel y gallai’r papur papuro gymryd darn o baent neu blastr oddi ar y wal).

Beth sy’n achosi’r fflachiadau golau?

Wrth i'r gel rwygo i ffwrdd oddi ar y retina, mae'r dynfa ar feinwe’r retina yn achosi'r fflachiadau golau yn y llygad. Pan fydd y dynfa wedi darfod, daw’r fflachiadau golau i ben hefyd fel arfer.

Pam fod angen i mi gael prawf llygad os oes gen i Nofion neu Fflachiadau Golau o’r newydd?

Gall datgysylltiad y bilen wydrog rwygo’r retina. Os oes twll neu rwyg yn ymddangos yn y retina, mae mwy o debygolrwydd fod y retina’n datgysylltu. Gall datgysylltiad y retina achosi colli golwg, ac mae’n rhaid cael llawdriniaeth i roi'r retina yn ôl yn y lle iawn. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn cael prawf llygad ar frys cyn gynted ag y sylwch ar symptomau. Mae rhesymau eraill, llai cyffredin, am nofion - e.e. gwythïen yn gwaedu i'r gel yng nghefn y llygad (fel arfer mewn cleifion diabetig).

A ddylwn boeni am Nofion?

Mae'r rhan fwyaf o nofion yn ddiniwed ac nid oes angen poeni. Fodd bynnag, os ydych chi wedi sylwi ar nofion o’r newydd, yna dylech gael prawf llygaid gan optometrydd ar frys. MAE HYN YN ARBENNIG O BWYSIG OS OES GENNYCH CHI OLWG BYR.

Drwy fynd i weld optometrydd ar frys, gellir cael diagnosis o unrhyw broblem yn gynnar, a chael triniaeth cyn i’r broblem fynd yn un fwy difrifol.