Nystagmus

Beth ydy Nystagmus?

Clefyd llygad lle mae llygaid y claf yn pendilio’n ddigymell o un ochr i’r llall, i fyny ac i lawr, neu hyd yn oed mewn cylch. Gall y cyflwr hwn achosi cryn niwed i’r golwg.

Cleifion Nystagmus

Gellir cael 'Early Onset Nystagmus' sy'n cychwyn yn ystod chwe mis cyntaf bywyd babi, y gellid hefyd ei alw’n Nystagmus cynhenid neu Nystagmus babandod. Gall hefyd effeithio ar bobl yn ddiweddarach mewn bywyd, ac yna f’ei gelwir yn 'Aquired Nystagmus’.

Achosion Nystagmus

Prif achos Nystagmus yn ystod y cyfnod cynnar yw diffyg yn y cysylltiad rhwng y llygad a'r ymennydd neu yn y llygad ei hun. Yn ystod plentyndod gall Nystagmus ymddangos mewn llawer o wahanol glefydau llygad megis glawcoma, cataract neu glefydau retina ymhlith pobl albino. Mae plant â syndrom Down hefyd yn dueddol o ddioddef o Nystagmus.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn poeni am Nystagmus etifeddol. Gellir cael cadarnhad o hynny drwy wneud diagnosis priodol a chywir o'r cyflwr cychwynnol ac yna ymgynghori gyda genetegydd i ddarganfod yn fwy cywir y siawns y byddech yn trosglwyddo Nystagmus i'r genhedlaeth sy’n dilyn. Gall y genetegydd hefyd helpu drwy gynnig rhagor o wybodaeth a chynghori.

Nid yw Nystagmus yn heintus ac ni ellir ei drosglwyddo trwy gyffyrddiad. Mae hyn yn golygu mai achosion gwahanol sydd gan bobl sy'n ei ddatblygu’n ddiweddarach mewn bywyd. Gall yr achosion hyn amrywio o strôc, i sglerosis ymledol neu hyd yn oed gael eu taro ar eu pen.

Gall Nystagmus gael ei ddiffinio fel symptom o glefyd llygad llawer gwaeth, ac os felly byddai angen ymgynghori ag Offthalmolegydd (Arbenigwr Llygaid) cyn gynted ag y gwelir unrhyw arwydd ohono. Dylid gwneud hyn p'un ai plentyn neu oedolyn yw'r claf.

Triniaethau sydd ar gael

Nid oes gwellhad ar gael ar gyfer Nystagmus ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae yna nifer o driniaethau effeithiol. Yn aml, mae cleifion sy’n dioddef o Nystagmus hefyd gyda golwg hir neu byr. Er nad ydy sbectol neu lensys yn cywirio Nystagmus, gallent helpu’r claf fod â golwg cliriach.